خدمات مهندسی

 


طراحی جیگ و فیکسچرهای اتوماتیک و دستیطراحی مکانیزمهای دستی و اتوماتیکطراحی سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک


 

 خدمات نرم افزاری :

 


1-    تحلیل سازه صنعتی 

 

          و بدنه دستگاه های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

2-   شبیه سازی و تحلیل


        مکانیزمهای حرکتی