غلطكي roller

نقاله غلطكي (Roller conveyor) 

نقاله اي است كه از يك سري غلطك كه در بين دو ريل موازي قرار

گرفته اند ، تشكيل شده است ، كه اجسام مي توانند دستي ، با

جاذبه (وزني) ، يا توسط نيروي محركه موتوري حمل شوند .


خصوصيات:


1-      جهت انتقال محصول با احجام بزرگ و نسبتا سنگين در

          مسافتهاي كوتاه بكار مي رود

2-       مي تواند از نظر ارتفاع ، با قسمت پايين جسم ميزان شود

         ، بنحوي كه جهت انتقال جسم بر روي نقاله ، نيازي به بلند

          کردن آن نباشد.

3-      مي توان غلطك هاي آن را توسط يك تسمه يا زنجير چرخاند.

4-      جهت حمل اجسامي كه كف آن ها صاف و تخت است بكار

          مي رود.