Gallery

اختراع گیربکس یک طرف گرد

 

 

ورودی گیربکس در هر جهت چپ یا راست بگردد ؛ خروجی آن فقط در یک جهت


دلخواه ، با دور و گشتاور متغییر می گردد.


موارد مصرف : در برخی ماشین آلات تغییر جهت چرخش(چپ یا راست)

 

الکتروموتور به اشتباه یا در اثر جا به جایی فاز به آسیبهای جدی منجر


می شود لذا با به کار گیری این گیربکس :

 

 
1- جهت چرخش تغییر نمی کند 


2- می توان با معکوس کردن جهت چرخش الکتروموتور(ضمن عدم تغییر جهت چرخش) دور و گشتاور متغییر از خروجی


گیربکس گرفت  

 

سال طراحی :  1368