کانوایر معدنی

نوار نقاله معدنی

با عرض متفاوت و طولهای از 50 متر تا چند کیلومتر

با بستری نهری شکل جهت جلو گیری از ریزش در طول مسیر