دستگاه بادام و گردو شکن


طرح اختراعی بادام و گردو  شکن


خصوصیات :


1-  بدون جدا سازی ریز و درشت.


2-امکان شکست بادام و گردو با هم


3- شکست پوسته به مغز گردو و بادام آسیبی نمی رساند .


سال طراحی : 1379


به دلیل عدم حمایت مالی سازمانهای مربوطه از کشاورزان و شرکت پژوهشگران به عنوان ارائه دهنده طرح ، دستگاه به تولید نرسید.