ماشینکاری پوسته پمپ سانتیریفیوژ


PLC Machining Centrifugal pump


طراحی دستگاه ماشینکاری پوسته پمپ های سانتیریفیوژ


ماشینکاری 37 مدل پوسته پمپ (کنترل PLC )


سال طراحی : 1387

 

 


 


خلاصه خدمات انجام شده و  لیست مشتریان ما