تماس با شرکت طراحی مهندسی پژوهشگران

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:44589340 -021 :تلفن شرکت

021-44589335 : فکس شرکت

021-56544363: فکس کارخانه

79 62 744 0935 : موبایل

کد پستی :87 43 18 18 18

   09357446279   : تلگرام                                                         

 Instagram : PPSdesignCO                                                                   

skyp:PPSdesignCO

شرکت پژوهشگران:skyp