منیپولیتور CNG


manipulator CNG


طراحی منیپولیتور


طرح مبتکرانه و ایمن (گریپر فقط درمحل قرار باز می شود)


در صورت قطع برق و نیروهای محرک، بار رها نمی شود.


شعاع پوشش دهی 2 متر - برای وزن 350kg  - زاویه آزادی بازو 80 درجه .


بلند کردن بار از زمین  تا ارتفاع 2 متر


چرخش 350 درجه


گیریپر مخصوص کپسول CNG


سال طراحی : 1387


بهره بردار : صنایع دفاع


خلاصه خدمات انجام شده و  لیست مشتریان ما