دستگاه بادام و گردو شکن

طرح اختراعی بادام و گردو  شکن

 

خصوصیات :

 

1-  بدون جدا سازی ریز و درشت.

 

2-امکان شکست بادام و گردو با هم 

 

3- شکست پوسته به مغز گردو و بادام آسیبی نمی رساند .

 

سال طراحی : 1379