کانوایر پياله اي


نقاله اي است كه سطل ها یا پیاله هاي بالابر آن به یک

یا رشته زنجیر یا تسمه  وصل شده اند و برای حمل مواد

بصورت انباشته در مسير عمودي يا شيبدار بكار مي روند.


خصوصيات:


1- براي حمل مواد و محصولات پودري يا دانه اي شكل مانند سيمان

، مواد معدني ، شن و ماسه ، حبوبات ، گندم ،جو  ، ذرت ، و غیره

 بكار مي رود.

2- باپوشش يا بدون پوشش از آن استفاده مي شود .

3- تخليه آن بكمك نيروي گريز از مركز انجام مي گيرد .

4- شيب آن مي تواند بين 44 تا 90 درجه باشد .

5- در مسيرهاي افقي ،عمودي و شيب دار حركت مي كند.

6- براي حمل مواد داغ ، زبر و خراشيده ، ايده ال است.

7- دارای یک یا چند پیاله با اندازه های مختلف.